Organisatie

Op Het Stedelijk Lyceum valt iets te kiezen 
Het Stedelijk is een kleinschalige school voor havo, atheneum en gymnasium. Het Stedelijk onderscheidt zich vanwege de persoonlijke benadering en begeleiding van leerlingen, een sterk eigen onderwijskundig concept met veel keuzemogelijkheden voor alle leerlingen.

Daltononderwijs

De onderwijskundige uitgangspunten van Het Stedelijk vinden hun vertrekpunt in de principes van het daltononderwijs. Daltononderwijs is bij uitstek géén systeem maar een ‘way of life’, zoals Helen Parkhurst, de oprichtster van het daltononderwijs het al uitdrukte.

Decaan en loopbaanbegeleiding (LOB)

Tijdens je schoolloopbaan maak je verschillende (studie)keuzes. Zo heb je na de basisschool gekozen voor Het Stedelijk. En ook tijdens je schoolloopbaan op onze school neem je belangrijke beslissingen. Je gaat bijvoorbeeld een keuze maken voor een profiel, sector, vakkenpakket of beroepsgerichte afdeling. Tijdens de keuzebegeleidingslessen helpen je coach en de decaan je bij het maken van deze keuzes. Aan het einde van je schoolloopbaan maak je een goede keuze voor een vervolgopleiding, een opleiding die helemaal bij jou past.

De decaan en coaches weten veel van opleidingen en beroepen en de verschillende keuzemogelijkheden. Ook geven zij actuele informatie over open dagen, studiefinanciering, leerplicht en inschrijvingen bij vervolgopleidingen. Daarnaast organiseert het decanaat diverse activiteiten die je kunnen helpen bij de schoolloopbaankeuzes zoals  informatieavonden, voorlichtingen, schoolbezoeken en een oud-leerlingenavond. Want ervaringen opdoen is erg belangrijk bij het maken van een keuze in je schoolloopbaan. Deze begeleiding wordt meestal samengevat onder de noemer LOB. LOB staat voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Contact met de decaan?

Onderwijsconcept

Leerling-docent-ouder

Op Het Stedelijk praten we met leerlingen. We werken altijd vanuit de pedagogische driehoek leerling-ouder(s)-coach.

Leren leren

Bij ons leert iedere leerling leren. Wij leren ze om echt verantwoordelijk te worden voor hun eigen leerproces. Uiteraard zorgen we ervoor dat de leerlingen meer dan voldoende kennis hebben om na verloop van tijd het eindexamen op het eigen niveau met goed gevolg te kunnen maken.
Met alleen “kennis” red je het tegenwoordig niet meer. De kennis die vandaag “nieuw” is, is over een paar jaar alweer verouderd. Daarom bereiden we onze leerlingen voor op een leven lang leren. We leren ze zelfstandig werken, samenwerken, plannen en organiseren.

Leerlingen leren niet alleen van de docent en uit boeken en informatiebronnen maar ook van en met elkaar.

Maatwerk voor iedere leerling

We bieden maatwerk voor iedere leerling, persoonlijk leren (LINK). Naast een stevige basis die de leerlingen aangereikt krijgen, kunnen ze voor een groot deel hun eigen programma samenstellen. Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met de coach en met ouder(s).

We hebben een uitgebreid en nauwgezet programma van zorg en begeleiding. Zowel voor extra getalenteerde leerlingen als voor leerlingen met een beperking, zoals bijvoorbeeld dyslexie. Ook kunnen leerlingen zich aanmelden voor huiswerkbegeleiding als ze thuis moeilijk aan de slag komen.

Cultuur van ondernemen en uitdagen

De leerlingen die nu van de basisschool naar de middelbare school gaan, komen waarschijnlijk over acht tot tien jaar op de arbeidsmarkt. Het is gezien de snelheid waarmee de wereld zich ontwikkelt, best lastig om ze daar nu al goed op voor te bereiden. Zeker is dat een actieve werk- en leerhouding door toekomstige werkgevers zeer op prijs wordt gesteld.
Wij stimuleren dit door de werkhouding van de leerlingen mee te laten tellen in de beoordeling. Ook vaardigheden als ‘initiatief nemen’, ‘problemen oplossen’ en ‘jezelf goed kunnen presenteren’ zijn van groot belang voor de verdere carrière.

Onze leerlingen leren niet alleen op school maar ook buiten school. Bijvoorbeeld: ieder jaar een korte (beroepen)stage maakt dat onze leerlingen al vanaf de brugklas in aanraking komen met beroepen en werkvelden, zodat ze nog beter leren om een juiste keuze te maken voor een vervolgstudie.

Schoolbestuur

Het Stedelijk Lyceum behoort tot stichting Achterhoek VO. De stichting stelt zich ten doel in de Achterhoek een zo divers, breed, thuisnabij en kleinschalig mogelijk aanbod van voortgezet onderwijsvoorzieningen te realiseren.

De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het college van bestuur: mevrouw M.W. van Hattum (voorzitter) en A.C. de Visch Eybergen. Een onafhankelijke raad van toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur.

Ouders, leerlingen en medewerkers van de school hebben via de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad invloed op het bestuursbeleid.

Achterhoek VO bestuurt zeventien scholen voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek:
Almende College, Baudartius College, Eligant Lyceum, Gerrit Komrij College, Houtkamp College, Ludger College, Kompaan College, MaxX, Metzo College, Panora Lyceum, Prakticon, Praktijkonderwijs Zutphen, Pronova, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Het Stedelijk en Ulenhofcollege. Samen bieden de scholen van Achterhoek VO een breed scala aan opleidingsmogelijkheden.

Adresgegevens Achterhoek VO
Holterweg 119, 7001 EK Doetinchem
Postbus 429, 7000 AK Doetinchem
T (0314) 39 41 81
E info@achterhoekvo.nl
I www.achterhoekvo.nl

Schoolkantine

Onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines.
Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie.

Ouders praten mee

… in coachgesprekken
… in de medezeggenschapsraad

ICT

Ook op het gebied van ICT gaan de ontwikkelingen heel snel. Een paar jaar geleden was de iPad revolutionair vernieuwend en momenteel zie je dat veel scholen juist weer overschakelen naar een laptop met een touchscreen. Wij hebben, net als met het aanbieden van onze leerstof aan onze leerlingen, niet de behoefte om ouders voor te schrijven welk device hun zoon of dochter aan moet schaffen. Ons motto is: BYOD (bring your own device).

Rookvrije school
De locatie Isendoornstraat is een rookvrije school.
Sport en bewegen
In alle leerjaren staat bewegingsonderwijs op het lesprogramma. We organiseren sportieve activiteiten zoals sportdagen en een skiweek, een zeilweek en survival in de Ardennen. Natuurlijk doen we mee aan sportieve evenementen zoals de Olympic Moves en Zutphense sporttoernooien. Leerlingen op het lyceum kunnen in de bovenbouw kiezen voor het vak bsm, bewegen, sport en maatschappij. Sport je zelf op hoog niveau en heb je faciliteiten nodig voor je training? Dan kun je bij ons goed terecht omdat we maatwerk bieden.